Правила и условия

Глава 1. Общи разпоредби Глава 2. Регистрация на потребител Глава 3. Договор Глава 4. Права и задължения на потребителите Глава 5. Отговорност Глава 6. Гаранции Глава 7. Прекратяване на договора

Глава 1. Общи разпоредби
 • Сайтът SexZona.bg e виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България, предназначен да дава възможност на своите потребители, да осъществяват контакт помежду си.
 • Услугите предлагани от SexZona.bg, са динамични и постоянно се допълват и усъвършенстват, според усмотрението на екипа на сайта, спазвайки законодателството на република България.
Глава 2. Регистрация на потребител
 • За да можете да използвате услугите предоставени от SexZona.bg, задължително трябва да сте навършил 18 години.Регистрирането и експлоатацията на услугите, предоставени от сайта, на лица под 18 годишна възраст, е абсолютно забранено!
 • Екипа на сайта си запазва правото да записва IP адреса на потребителя и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с настоящите Общи условия. Екипа на сайта декларира, че данните по предходната алинея няма да бъдат предоставяни на трети лица, с изключение на случаи на официално искане от съответният оторизиран орган при нерешени правни проблеми.
 • Потребителят се задължава да не предоставя данните си за достъп си за ползване от трети лица. Екипа на сайта не носи отговорност за вреди настъпили за потребителя, в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.
Глава 3. Договор
Регистрацията на потребител в SexZona.bg има силата на съгласие за сключване на договор между него и екипа на сайта. Отбелязвайки "Съгласен съм с условията" при регистрацията си, потребителят се съгласява с условията за експлоатация на сайта и това представлява потвърждение за сключване на договора.
Глава 4. Права и задължения на потребителите
 • Потребителите имат право да ползват услугите, предоставяни от SexZona.bg, при спазване на настоящите общи условия и законите на Република България и Европейската общност.
 • Потребителят има право свободно и неограничено, по всяко време, да променя предоставените от него при регистрацията му данни, като спазва предвиденото в настоящите общи условия.
 • Потребителят е длъжен сам да си осигури необходимото оборудване /хардуер и софтуер/, за безпрепятствено ползване на услугите, предоставяни от SexZona.bg.
 • Потребителят може да ползва информацията, публикувана в SexZona.bg за лични нужди, но се забранява възпроизвеждането и разпространението й по какъвто и да било начин с търговска цел, без разрешението на автора.
 • Потребителят е отговорен за съдържанието на информацията, която публикува за себе си или предоставя от свое име на другите членове на сайта.
 • Потребителят е длъжен да не възпрепятства по никакъв начин услугите предоставяни от сайта или сървъра, или мрежата свързана със сървъра или сайта.
 • Потребителят се задължава да не публикува в сайта материали, които:
  • по някакъв начин накърняват правата върху интелектуалната собственост.
  • принадлежат или са запазена марка на други, без изричното тяхно писмено позволение.
  • имат нецензурно съдържание, което е забранено от законодателството на република България.
  • съдържат заплахи за живота и здравето на членове от екипа на сайта, или на трети лица.
  • имат рекламна цел, ако преди това не е получено съгласието на екипа на сайта.
  • противоречат по какъвто и да било начин на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България.
 • Във връзка с ползването на предоставените от SexZona.bg услуги, потребителят е длъжен:
  • да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и законодателството на Република България
  • да следи за нарушения от други потребители на настоящите Общи условия и законодателството на Република България и при установяване на такива, да уведомява своевременно екипа на сайта.
  • да не накърнява по какъвто и да било начин правата на SexZona.bg, както и на трети лица.
Глава 5. Отговорност
 • С оглед на факта, че сайта SexZona.bg е за осъществяване на контакт между потребителите на сайта, екипа не носи отговорност за съдържанието на публикуваните профили, за истинността и актуалността им. В случай, че потребител на сайта претърпи вреди в резултат на неистинност или неактуалност на даден профил, или по някакъв друг начин, отговорността за това се носи от публикувалия го потребител.
 • С оглед на факта, че коментарите относно потребителите на сайта, публикувани в SexZona.bg са мнения на други потребители, екипа на сайта не носи отговорност за конкретното им съдържание. В случай, че дадено лице се чувства засегнато от публикуван за него коментар, отговорността за това следва да се понесе от лицето, публикувало коментара.
 • В случай, че в резултат на недобросъвестни действия по предходните 2 точки от страна на потребител на SexZona.bg, екипа на сайта претърпи вреди, потребителят е длъжен да осигури обезщетение за всички претърпени вреди, включително платени обезщетения на трети лица, такси и разноски, адвокатски хонорари и други подобни. Потребителят е длъжен да обезщети екипа на сайта и в случаите, когато действията са извършени от трети лица, на които той е предоставил за ползване потребителското си име и паролата в SexZona.bg.
 • Сайтът SexZona.bg, не е обвързан с обяви и предложения за платени секс услуги! При наличието на подадена такава обява, екипа на сайта се ограничава само с проверка за достоверността на съдържанието и телефонният номер.
Глава 6. Гаранции
 • Екипа на сайта не оказва влияние при трансформирането на вашите данни в интернет и не гарантира, че изпратените данни ще бъдат получени без всякаква грешка, ако грешката се намира извън услугите на SexZona.bg.
 • Събития, които пречат на трансформирането на информацията, или грешки не по вина на екипа на сайта , освобождават SexZona.bg от всякакви гаранции. При такива случаи, екипа ще се постарае да отстрани възможно най-бързо повредата.
Глава 7. Прекратяване на договора
 • Всяка от страните може да прекрати настоящия договор с предизвестие до другата страна.
 • В случай, че някоя от страните по договора не изпълни някое от задълженията си по него, другата страна може да прекрати договора без предизвестие.
 • Настоящият договор се прекратява автоматично при прекратяване на дейността на екипа на сайта и при спиране на поддръжката на SexZona.bg от екипа, както и при постигане на съгласие за прекратяване от двете страни.
Екипът на SexZona.bg си запазва правото да променя тези условия по всяко време, без предварително уведомяване.